نرم افزار مدیریت اطلاعات پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد آرشام

امروزه استفاده از سیستمهای نرم افزاری برای نگهداری، جستجو، گزارشگیری از اطلاعات و حتی مدیریت فرآیندها در هر سازمانی ضروری است. شرکت نرم افزاری آرشام پس از تحلیل فرآیندها و اطلاعات موجود در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور، سیستمی را طراحی و پیاده سازی نموده که این سازمانها بتوانند به راحتی اطلاعات خود را به صورت متمرکز ذخیره و بازیابی نمایند و فرآیندهای تکراری و زمانبر را حذف کنند.
از سوی دیگر این نرم افزار روند تهیه گزارش را تسریع نموده و این امکان را فراهم آورده که مدیران به راحتی بر فعالیتها و اطلاعات مراکز نظارت داشته باشند.

مقدمه معرفی نرم افزار